Miałeś wypadek, stłuczkę? Przeczytaj koniecznie! Część III

Miałeś wypadek, stłuczkę? Przeczytaj koniecznie! Część III

Często, niestety,  podczas stłuczki czy wypadku samochód nie jest jedynym, który w wyniku zdarzenia ucierpiał.  Bardzo często  przy kolizjach następuje uszkodzenie ciała osób jadących pojazdem, który uczestniczył w wypadku,  dochodzi do śmierci. 

Na co ,według prawa, możemy liczyć w omawianym przypadku?

 

  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, którego zadaniem jest pomoc w złagodzeniu  cierpienia fizycznego  i psychiczne poszkodowanego. Ustalane jest  w sposób indywidualny. Stopień  trwałego kalectwa, okres  choroby ,cierpienia czy wiek poszkodowanego a także rokowania powrotu lub nie do pracy i normalnego życia to przesłanki zadośćuczynienia.

Jeśli poszkodowany sam przyczynił się do powstania szkody ( np. rozmawiał w czasie jazdy przez telefon, pisał sms-y, nie zapiął pasów, auto nie miało odpowiedniego oświetlenia) to może być podstawą do zmniejszenia wysokości zadośćuczynienia.

Jednakże wg  orzecznictwa pojęcie „przyczynienia” stosuje się wyłącznie przy ubezpieczeniu OC.

Należy pamiętać również, że  poszkodowany ma prawo do zwrotu kosztów leczenia, ale  także do renty, jeśli utracił częściowo lub całkowicie zdolność do pracy .Należy także się poszkodowanemu zadośćuczynienie, jeśli  musi ponosić większe nakłady nażycie, niż w czasie sprzed wypadku.

  • Zwrot kosztów

Koszty te są związane nie tylko z leczeniem ,ale także ,jeśli zachodzi potrzeba przygotowaniami do zmiany zawodu.

Koszty te to nie tylko wąskie rozumienie  jako koszty leków czy zabiegów rehabilitacyjnych. Orzecznictwo w tej kwestii przychyla się do problemów poszkodowanych w wypadkach  i stwierdza ,że  również inne pochodne  koszty należy zwrócić. Są nimi np. :

– dojazdy na zabiegi,

– specjalna dieta zaleconej przez lekarza ( co łączy się ze zwiększonymi wydatkami)

–  niezbędna  opieka ze strony osób trzecich w okresie leczenia i rehabilitacji

– sprzęt rehabilitacyjny

– sprzęt niezbędnego do leczenia.

  • Stosowne odszkodowanie

Jest to świadczenie jednorazowe, głównie w sytuacji pogorszenia sytuacji finansowej z powodu śmierci poszkodowanego. Dotyczy to także sfery niematerialnej. O takie odszkodowanie można wystąpić ,jeśli wskutek śmierci pozbawiona została pomocy osoba starsza czy wymagająca nieustannej pomocy,  potrzebna jest pomoc przy opiece  dzieci itp.

Z roszczeniem może występować każda osoba, która ma w tym prawny interes.

  •  Renta

Jest kilka rodzajów rent, o które można wystąpić :

– renta z tytułu zwiększonych potrzeb (stałe leczenia, opieka itp. )

– renta uzupełniająca -przysługuje jeśli   częściowo lub całkowicie utracono  zdolność do pracy zarobkowej , także wtedy gdy zmniejszyły się tzw. Widoki na przyszłość.

– renta alimentacyjna (wypłacana jest na skutek śmierci poszkodowanego). Dotyczy osób ,który do chwili śmierci  poszkodowany zapewniał środki do życia.

Aby wystąpić o powyższe należy koniecznie  przedstawić odpowiednie dowody, zaświadczenia, rachunki itp. , które uzasadniają odszkodowanie  i jego wysokość.